Mišljenje Agencije za nadzor osiguranja u vezi sa postupcima javnih nabavki

U vezi sa zahtjevima za davanje mišljenje po pitanju da li ponuđač prilikom podnošenja zajedničke ponude ima pravo da daje gratis AO polise naručiocu, obavještavamo sljedeće:

Mišljenjem od 13.02.2012. godine, postavljenim na internet stranici Agencije, obavijestili smo sve zainteresovane strane između ostalog i o sljedećem:

“U vezi sa elementom cijene obaveznog osiguranja, naglašavamo da je najniža premija obaveznog osiguranja, shodno članu 5 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, određena Sistemom tarifa premija za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, na koju je saglasnost dala Agencija (22. 07. 2011. godine).

Ovako utvrđena minimalna premija za zaključivanje ugovora o obaveznom osiguranju, može biti korigovana jedino primjenom bonus-malus sistema, i to po isteku godine dana od početka primjene informacionog sistema pri Udruženju osiguravača. Osim bonusa i malusa predviđenog Sistemom tarifa, čija primjena još nije počela, drugih umanjenja premije ne može biti.“

Stoga je jasan stav Agencije o tome da li i koliku premiju mora naplatiti svako društvo za osiguranje koje se bavi osiguranjem od autoodgovornosti.

Kako je nesporno da premija osiguranja od autoodgovornosti nije besplatna, kao i da o visini premije mogu pregovarati samo lica koja su po Zakonu o osiguranju za to ovlašćena (društva za osiguranje, odnosno društva za zastupanje u osiguranju, koja imaju dozvolu za rad izdatu od Agencije), smatramo da način da se istakne komparativna prednost u odnosu na druge ponuđače ne smije biti preko premije obaveznog osiguranja za koju je minimalna tarifa, shodno zakonu, utvrđena od strane regulatornog organa.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map