ANO vijesti

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici stručni ispit - ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru Komisije g-đi Milici Marojević, na broj tel: 020/513-502.

Saopštenje sa 324. sjednice Savjeta ANO: Tržište osiguranja pokazalo otpornost na vanredne i krizne situacije

324. sjednica Savjeta ANO

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 324. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, između ostalog razmatrao je preliminarne pokazatelje poslovanja društava za osiguranje za 2020. godinu.

Društva za osiguranje su, tokom 2020. godine, fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 93,6 miliona eura, što predstavlja pad od 1,1% u odnosu na 2019. godinu. Premija neživotnog osiguranja ostvarila je pad za 4,7%, odnosno za 3,7 miliona eura manje, dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 15,1% (za 2,6 miliona eura više) u odnosu na 2019. godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je, i dalje, vrsta 10 Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 38,5% u ukupnoj bruto premiji (36 miliona eura).

 

Najviši nominalni rast ostvaren je u vrsti 20 Osiguranje života za 2,62 miliona eura (17,0%), dok je najviši nominalni pad ostvaren u vrsti 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila za 1,98 miliona eura (5,2%).

Ukupan iznos riješenih šteta ostvario je pad od 1,8% (za 652 hiljade eura) u odnosu na 2019. godinu. Na 31. 12. 2020. godine sva društva za osiguranje su bila likvidna.

Govoreći o preliminarnim pokazateljima poslovanja društava za osiguranje za prošlu godinu, predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević je istakao da je tržište ostvarilo odlične rezultate, naročito imajući u vidu otežane okolnosti poslovanja tokom COVID krize, te činjenicu da je visina premije u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna godina za sektor osiguranja, neznatno manja. Andrijašević je naglasio da je sektor osiguranja pokazao otpornost na vanredne i krizne situacije, u čemu je značajnu ulogu imala i Agencija, kroz aktivnosti koje je sprovodila u prethodnoj godini u cilju održanja stabilnosti tržišta i zaštite interesa osiguranika. Ipak, i pored zadovoljavajućih pokazatelja poslovanja, a posebno imajući u vidu visok nivo neizvjesnosti u narednom periodu koji će biti veoma izazovan za sve tržišne aktere, Krizni tim Agencije koji je formiran sa samim početkom COVID krize nastaviće rad i tokom ove godine, kontinuirano analizirajući pokazatelje poslovanja i pravovremeno predlažući adekvatne mjere, zaključio je Andrijašević.

Saopštenje sa 322. sjednice Savjeta ANO: Branko Barjaktarović novi direktor Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 322. sjednici, donio je odluku o imenovanju Branka Barjaktarovića za direktora Agencije.

Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora, na koji se prijavilo troje kandidata, Savjet je razmatrao dostavljenu dokumentaciju, a prije svega predloge programa rada i ključnih prioriteta Agencije za nadzor osiguranja za četvorogodišnji period koje su kandidati bili u obavezi da dostave, nakon čega je obavljen razgovor sa svim kandidatima.

Cijeneći planove kandidata za mandatni period, prethodno iskustvo u radu, stručne i profesionalne reference, te naročito obavljeni razgovor sa kandidatima, Savjet je za direktora Agencije imenovao Branka Barjaktarovića.

Branko Barjaktarović, dosadašnji glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja u Agenciji za nadzor osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom. Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik Predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose (u periodu 2011-2013. godine), kao i u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

Članovi Savjeta su zahvalili dosadašnjoj direktorici Biljani Pantović na odgovornom i profesionalnom rukovođenju Agencijom u prethodnom periodu i punom ostvarenju ciljeva i zadataka Agencije tokom njenih mandata na poziciji direktora. Biljana Pantović će nastaviti radni angažman u Agenciji na odgovornim i stručnim poslovima.

Saopštenje sa 321. sjednice Savjeta ANO: Tri kandidata za novog direktora ANO

Screenshot 20201230 160942 Gallery

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na danas održanoj 321. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, između ostalog donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2021. godinu. Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 4% od bruto fakturisane premije u 2020. godini za sve vrste obaveznih osiguranja u saobraćaju, osim za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, za koje je utvrđen iznos od 0,4%.


Takođe, Savjet se upoznao sa Informacijom o visini maksimalne kamatne stope za obračun matematičke rezerve, koja ne može biti veća od 1.766%. Navedena kamatna stopa se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju koji se zaključe nakon 1. aprila 2021. godine.


Povodom javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja, Savjet je, u prisustvu svih članova, otvorio pristigle prijave po konkursu i utvrdio listu kandidata koji su blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju.

Kandidati za novog direktora Agencije za nadzor osiguranja su Branko Barjaktarović, Nataša Backović Blečić i Danilo Vujanović, svi zaposleni u Agenciji za nadzor osiguranja.

Branko Barjaktarović, glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom. Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik Predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose (u periodu 2011-2013. godine), kao i u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

Nataša Backović Blečić, sekretarka Savjeta Agencije i glavna kontrolorka u Sektoru za regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici, dok je magistarske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U dosadašnjoj radnoj karijeri, osim iskustva u radu u Agenciji, bila je sekretarka Uniqa neživotnog osiguranja, te rukovoditeljka pravnog sektora u Zepter osiguranju, dok je pripravnički staž odradila u Privrednom sudu.

Danilo Vujanović, glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, završio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Pored skoro desetogodišnjeg iskustva u radu u Agenciji, radio je u Generali osiguranju Podgorica na poslovima menadžera reosiguranja.

Savjet ANO će, na sjednici u prvoj nedjelji nakon Božićnih praznika, donijeti odluku povodom sprovedenog konkursa, imajući u vidu činjenicu da aktuelnoj direktorici ANO mandat ističe 16. januara 2021. godine.

Saopštenje: Društva za osiguranje da se uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 318. sjednicu, na kojoj je između ostalog razmatrao status Stroge preporuke iz aprila tekuće godine, kojom je preporučeno društvima za osiguranje da se, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite osiguranika i korisnika osiguranja, privremeno uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende. U cilju stvaranja optimalnih uslova i finansijske osnove za saniranje posljedica krize po tržište osiguranja, Agencija ostaje pri strogoj preporuci upravama društava za osiguranje da se do daljnjeg uzdrže od donošenja odluka o raspodjeli dividendi svojim akcionarima, a Agencija će nakon usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu ponovo razmotriti status stroge preporuke. Agencija smatra da bi isplata dividendi prije usvajanja prethodno navedenih godišnjih izvještaja za 2020. godinu bio rizičan potez koji bi mogao negativno uticati na finansijski položaj društava u okruženju značajno uvećanih i nedovoljno sagledanih rizika.

Razmatrajajući dalju primjenu Strogih preporuka, a u svijetlu velikog stepena neizvjesnosti u vezi sa trajanjem i učincima krize izazvane pandemijom COVID-19 na crnogorsku ekonomiju, a time i na tržište osiguranja kao neodvojivog značajnog dijela finansijskog sistema, Agencija smatra da osiguravajuća društva treba da nastave da dodatno jačaju svoj kapitalni položaj, kako bi sa većom dozom finansijske sigurnosti mogla nastaviti da ispunjavaju svoju važnu funkciju preuzimanja rizika ekonomije i društva. Pored navedenog, u razmatranju dalje primjene Stroge preporuke, Agencija je imala u vidu i uporednu praksu regulatora evropskih zemalja, koji su mjere i preporuke vezane za privremeno uzdržavanje od isplate dobiti akcionarima ostavili i dalje na snazi, sve dok finansijski i ekonomski uticaji COVID 19 ne postanu izvjesniji.

U situaciji značajno uvećanih tržišnih i kreditnih rizika, ne samo u ekonomiji Crne Gore, Agencija je mišljenja da bi osiguravajuća društva trebalo da se uzdrže od donošenja odluka o isplati dividendi svojim akcionarima naročito do trenutka usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu na skupštinama akcionara, nakon čega bi društva u svom punom kapacitetu mogla sagledati finansijske mogućnosti za donošenje ovakvih odluka, a Agencija mogla jasno sagledati opravdanost produžavanja ove stroge preporuke, imajući u vidu efekte uticaja pandemije, odnosno epidemije na poslovanje crnogorskih društva kako u 2020. godini, tako i u prvom kvartalu 2021. godine.

Saopštenje: tržište osiguranja stabilno, zadovoljavajući pokazatelji poslovanja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 316. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, razmatrao Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i Udruženja Nacionalni biro osiguravača za treći kvartal 2020. godine.

Redovna kvartalna posredna kontrola poslovanja društava za osiguranje za III kvartal 2020. godine ukazala je da je poslovanje crnogorskih društava za osiguranje bilo likvidno, solventno i profitabilno. Sva društva za osiguranje su obezbijedila pokriće bruto tehničkih rezervi oblicima imovine koji su propisani Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje. Ažurnost u rješavanju i isplati šteta društava za osiguranje je ostvarila rast u odnosu na vrijednost ovog pokazatelja tokom I i II kvartala 2020. godine.

Sva društva za osiguranje na 30. 09. 2020. godine su bila likvidna i kapitalno adekvatna, uz trend rasta pokazatelja solventnosti u odnosu na kraj 2019. godine. Na navedeno su uticale stroge preporuke Agencije društvima za osiguranje da privremeno ne raspodjeljuju dobit akcionarima u obliku dividende i da privremeno ne isplaćuju dividende akcionarima po osnovu već donešenih odluka o raspodjeli dobiti, osim isplate u obliku akcija, a sve sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica epidemije zarazne bolesti COVID-19 na tržište osiguranja.

Posmatrano za period januar–septembar 2020. godine sva društva za osiguranje su poslovala sa dobitkom.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map