ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Sandi Senić na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju, u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore" br. 44/​18 od 06. 07. 2018. godine), koji možete preuzeti OVDJE.

Eventualne komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostaviti najkasnije do 7. novembra 2019. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Održana 281. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

281. sjednica Savjeta ANO

    Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, utvrdio Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2020. godinu.

     Plan rada Agencije za 2020. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će prvenstveno biti usmjerene na nastavak započetih aktivnosti unaprjeđenja regulative za oblast osiguranja koje će se realizovati daljim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati kontinuiranim nadzorom i kontrolom poslovanja subjekata nadzora putem posrednih i neposrednih kontrola, uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije nadzora. Glavni normativni zadaci Agencije u 2020. godini su aktivnosti u vezi sa implementacijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i učešćem u radu na novom Zakonu o osiguranju kojim će se definisati uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2. 

      Ono što je novina u radu Agencije, tiče se rada na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje će u tom cilju prepoznati Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, čiju izradu je Agencija inicirala, i koja se sprovodi uz partnerstvo sa društvima za osiguranje i Udruženjem Nacionalni biro osiguravača.

     Finansijski plan Agencije se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje u narednoj godini, koji omogućavaju efikasno izvršavanje zadataka, nadležnosti i poslova predviđenih Planom rada. Uticaj na Finansijski plan ima i rastući obim aktivnosti i povećani angažman u domenu evropske integracije i primjene složene legislative Evropske unije koja se u kontinuitetu mijenja, što rezultira promjenama u okruženju i novim izazovima  za cjelokupno tržište osiguranja. Planiranje rashoda Agencije je izvršeno uz dosljedno poštovanje principa efikasnog i efektivnog korišćenja svih resursa Agencije.

    U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Plan rada i Finansijski plan će, shodno zakonskoj obavezi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IMG 64103fcfc799562a947c57979a25bffa V

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja, koju predvodi predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, boravi u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.


Tokom obraćanja učesnicima Foruma, Andrijašević je predstavio pokazatelje poslovanja na crnogorskom tržištu osiguranja, kao i ključne aktivnosti koje realizuje Agencija za nadzor osiguranja. Naglasio je da je tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno, sa rastom bruto fakturisane premije u iznosu od 10% u odnosu na uporedni period prošle godine, te da su sva društva koja posluju na crnogorskom tržištu solventna i likvidna. Andrijašević je posebno apostrofirao rad na Komunikacionoj strategiji za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, imajući u vidu da, kako je naglasio "zajednička kultura supervizije koja je jedan od prioriteta EIOPA-e, kad se radi o zemljama Zapadnog Balkana zahtijeva prije svega potrebu za jačanjem kulture osiguranja u ovim zemljama, kako bi se premija osiguranja po glavi stanovnika u zemljama regiona približila prosjeku EU". Andrijašević je, u ime Agencije za nadzor osiguranja, načelno inicirao osnivanje Zapadno-balkanske inicijative supervizora osigiranja, kao neformalne platforme za efikasniju i frekventniju razmjenu praktičnih iskustava u radu, naročito u procesu pripremnih aktivnosti za uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2, koji će sve zemlje aspirantkinje za članstvo u EU biti u obavezi da primjenjuju od dana članstva.

 

Direktorica Agencije, Biljana Pantović, predstavila je vrste nadzora, kao i normativne aktivnosti u kojima učestvuje Agencija, naglasivši posebno inicijativnu i koordinativnu

IMG c43faaec8707835018d334386eb5092d Vulogu Agencije na izradi prve Kvantitativne studije uticaja, koja se sprovodi zajedno sa tržištem osiguranja u Crnoj Gori. Ova aktivnost je od strane učesnika Foruma ocijenjena kao veoma proaktivan korak u pripremi za implementaciju novog regulatornog okvira, koji druge zemlje Zapadnog Balkana takođe treba da preduzmu.


Delegacija nastavlja posjetu Frankfurtu učešćem na šestoj Globalnoj konferenciji supervizije osiguranja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20190723 132030

Susret Andrijašević – Braumiler 

Zajedničkim aktivnostima i saradnjom do kvalitetnijeg nadzora

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa direktorom supervizije osiguranja austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Piterom Braumilerom.

 Tokom sastanka razmijenjene su informacije o rezultatima koje je sektor osiguranja ostvario u Crnoj Gori i Austriji u prethodnoj i dosadašnjem dijelu tekuće godine. S tim u vezi, pozdravljen je progres koji sektor osiguranja ostvaruje u obje zemlje, a naročito je ukazano na činjenicu da je bruto premija osiguranja za prvih šest mjeseci ove godine u Crnoj Gori veća za 13 procenata u odnosu na uporedni period prethodne godine.

 ‘’Veoma cijenimo spremnost austrijskog regulatora da pruži svu neophodnu podršku Agenciji za nadzor osiguranja, naročito u kompleksnom i zahtjevnom procesu prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, koji je naša zemlja u obavezi da primjenjuje danom članstva u EU. Osim toga, iskustva koja Agencija za nadzor osiguranja ima u dijelu zajedničkih kontrola poslovanja austrijskih društava u Crnoj Gori koje su sprovedene sa predstavnicima FMA, značajna su za efikasniji i sveobuhvatniji nadzor nad poslovanjem tržišta osiguranja. Drago nam je da je prihvaćena naša inicijativa za ponovnu zajedničku kontrolu subjekata nadzora, vjerovatno već u narednoj godini’’, istakao je Andrijašević.

 Tokom sastanka razgovarano je i o aktivnostima na sprovođenju prve Kvantitativne studije uticaja, koja će do kraja godine biti sprovedena u Crnoj Gori, zatim o brojnim normativnim aktivnostima kad je sektor osiguranja u pitanju, te posebno o pokazateljima poslovanja austrijskih osiguravajućih kompanija u Crnoj Gori, kao i rezultatima nadzora nad radom i poslovanjem tih kompanija.

Načelno je dogovoren rad na izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju, kao i brojnim drugim modalitetima saradnje, uključujući razmatranje programa privremene razmjene zaposlenih između dva regulatorna organa.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o organizovanju vanrednog ispitnog roka u julu mjesecu i o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

273

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na danas održanoj 273. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog razmotrio i utvrdio Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu. Savjet je ocijenio da je stanje na tržištu osiguranja stabilno, sa nastavkom pozitivnih trendova u kretanju glavnih pokazatelja na crnogorskom tržištu osiguranja u 2018. godini.

Prema Izvještaju koji je utvrđen, a koji će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje, devet društava za osiguranje, od čega pet društava koja su obavljala poslove neživotnih osiguranja i četiri društva za osiguranje koja su obavljala poslove životnih osiguranja, ostvarila su ukupnu bruto fakturisanu premiju u iznosu od 86,8 mil. EUR u 2018. godini, što predstavlja rast od 6,2% u odnosu na 2017. godinu. Gustina osiguranja (bruto premija po glavi stanovnika) iznosila je 139,6 EUR i zabilježila je rast od 6,2% u poređenju sa 2017. godinom.

Sektor osiguranja je i u 2018. godini nastavio profitabilno poslovanje i to svih devet društava za osiguranje, pa je ukupna neto dobit iznosila 7,1 mil. EUR. Vrijednost ukupne aktive na dan 31. 12. 2018. godine na nivou svih društava za osiguranje iznosila je 212 mil. EUR, što predstavlja rast od 2,3% u odnosu na vrijednost ukupne aktive na isti datum prethodne godine. Investicije crnogorskih osiguravača u dugoročne i kratkoročne obveznice Crne Gore su na dan 31. 12. 2018. godine iznosile 138,7 mil. EUR, što je za 8,7% više u odnosu isti period prethodne godine.

Tehničke rezerve, kao rezervisani dio sredstava namijenjen za pokriće obaveza iz obavljanja poslova osiguranja, na dan 31. 12. 2018. godine, na nivou svih društava za osiguranje iznosile su 128,5 mil. EUR, što predstavlja rast od 4,9% u odnosu na 31. 12. 2017. godine.

Svih devet društava za osiguranje na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je bilo kapitalno adekvatno i likvidno, dok je pokazatelj solventnosti osiguravača, kao indikator sposobnosti istih da raspoloživim novčanim sredstvima blagovremeno izmiruju sve obaveze, na nivou tržišta ostvario prosječnu vrijednost od 1,8.

Posmatrano na nivou cjelokupnog tržišta osiguranja ostvaren je visok nivo pokazatelja ažurnosti u rješavanju šteta od 92,7%.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

•    Zajednički rad na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2
•    Partnerstvo u izradi i implementaciji Strategije snaženja kulture osiguranja u Crnoj Gori
•    Tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno

30012019 02Tokom današnjeg sastanka rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja sa rukovodstvom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kao i izvršnim direktorima i predstavnicima društava za osiguranje, dogovorene su zajedničke aktivnosti u daljoj saradnji na polju regulative i funkcionisanja tržišta osiguranja u Crnoj Gori.

S tim u vezi, a u cilju prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, što je jedna od obaveza u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u okviru poglavlja 9 – Finansijske usluge, prihvaćena je inicijativa Agencije za nadzor osiguranja za zajednički rad sa predstavnicima tržišta u okviru radne grupe za izradu novog Zakona o osiguranju, kojim će novi regulatorni okvir biti implementiran u Crnoj Gori.

Takođe, imajući u vidu potrebu za daljim snaženjem kulture osiguranja u Crnoj Gori, kao i boljoj informisanosti građana o prednostima osiguranja, dogovoreno je partnerstvo na relaciji Agencija za nadzor osiguranja – Nacionalni biro osiguravača – društva za osiguranje, u cilju izrade strateškog dokumenta, koji će definisati generalne ciljeve i aktivnosti na dostizanju tih ciljeva, nakon čega treba da uslijedi implementacija strategije.

Predstavnici tržišta osiguranja su predstavili inicijative za unapređenje tržišta osiguranja, kao i za stvaranje još povoljnijeg poslovnog ambijenta u ovoj oblasti, o čemu će se, nakon detaljne analize svake inicijative i komunikacije sa nadležnim organima u dijelu finansijskog sektora, Agencija za nadzor osiguranja odrediti.

Konstatovano je da je tržište osiguranja stabilno, uz velike šanse za dalje unapređenje i razvoj tržišta. Naročito je, u kontekstu razvoja, apostrofiran značaj kontinuiranog rasta stopa dobrovoljnih osiguranja, što je jedan od ključnih pokazatelja jačanja tržišta osiguranja.

30012019 03

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map