ANO vijesti

Agencija za nadzor osiguranja pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o uslovima za polganje, načinu polaganja i programu stučnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o uslovima za polganje, načinu polaganja i programu stučnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara.

Nacrt pravilnika mogžete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 05.oktobra 2022.godine.

Saopštenje: Usvojeni su Program rada i Finansijski plan ANO za 2023. godinu

366. sjednica SavjetaSavjet Agencije za nadzor osiguranja je, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, donio Program rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu.

Program rada Agencije za 2023. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će biti usmjerene naročito na veću informisanost osiguranika i drugih korisnika osiguranja u cilju zaštite njihovih interesa, unapređenje organizacije, procesa rada i metodoloških postupaka koji se primjenjuju u nadzoru sa ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti nadzora, dalje usklađivanje nacionalne regulative osiguranja sa EU regulativom u ovoj oblasti, najboljom praksom i standardima u nadzoru djelatnosti osiguranja i potrebama crnogorskog tržišta osiguranja, a u skladu sa definisanim strateškim prioritetima, kako bi i tržište osiguranja i Agencija spremno dočekali punu primjenu nove regulative danom ulaska Crne Gore u EU, završetak druge studije uticaja kvantitativnih zahtjeva Direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje (QIS 2) i pripreme za sprovođenje drugog stres testa crnogorskog sektora osiguranja.

Finansijski plan se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje Agencije koji omogućavaju efikasno izvršavanje nadležnosti, ciljeva i zadataka predviđenih Zakonom i utvrđenim Programom rada Agencije za 2023. godinu. Kao polazna osnova za pojedinačno utvrđene pozicije u Finansijskom planu korišćene su projekcije prihoda za 2023. godinu, kao i nadležnosti, obaveze i prioriteti koji su utvrđeni Programom rada Agencije za 2023. godinu. Planiranje je izvršeno na osnovu pretpostavki efikasnog i efektivnog izvršavanja svih zahtjeva, zadataka i funkcija Agencije, te nastavka razvojnih aktivnosti, kao i planiranih aktivnosti u domenu bilateralne i multilateralne saradnje i u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Saopštenje: Intenzivnijom saradnjom i komunikacijom jednostavnije do novog regulatornog režima

ANO CG ANO BiH‘’Kroz intenziviranje saradnje i komunikacije, koja će dodatno biti formalizovana potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dva tržišta, jednostavnije i efikasnije će se pripremiti za sve izazove koje sobom nosi novi regultorni režim Solventnost 2, koji je na snazi u Evropskoj uniji i koji sve članice EU moraju da primjenjuju u sistemu regulacije. S obzirom na to da se radi o sličnim tržištima, i gotovo istovjetnoj aktuelnoj regulativi, pred nama su zajednički izazovi koje uz dobru komunikaciju i saradnju lakše možemo prevazići’’, istakao je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Uroš Andrijašević.


Rukovodstva regulatora crnogorskog i bosansko-hercegovačkog tržišta osiguranja, predvođena predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Urošem Andrijaševićem i direktorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Ivanom Luburićem, sastala su se u Podgorici sa ciljem razmjene informacija i definisanja buduće saradnje.


Tokom susreta predstavljene su specifičnosti dva tržišta osiguranja, razmijenjena najbolja regulatorna i nadzorna praksa, a sastanak je bio prilika da se inicira potpisivanje memoranduma o razumijevanju između dva regulatora, sa ciljem formalizacije saradnje i efikasnije i frekventnije razmjene informacija, usmjerene ka dostizanju ciljeva i standarda novog regulatornog režima koji će sve nove članice EU biti u obavezi da primjenjuju.


Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore posebno su predstavili projektnu saradnju koju je Agencija imala u prethodnom periodu, a koja je rezultirala ekspertskom podrškom pri izradi novog Zakona o osiguranju, potpuno zasnovanog na direktivi Solventnost 2, kao i izradom novog softverskog rješenja kojim je uvedena puna digitalizacija u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji.

Agencija za nadzor osiguranja pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Nacrt pravilnika, prateći prilozi i forma za dostavljanje komentara i sugestija mogu se preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 22. jula 2022.godine.

Saopštenje: Potpisan memorandum između Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i Regulatornog tijela za finansijska tržišta Austrije (FMA)

FMA Memorandum 2022"Potpisani memorandum samo je dogradnja veoma dobre osnove za saradnju koju smo već imali kroz prethodni sporazum sa austrijskom FMA. Memorandumom se dodatno stvaraju pretpostavke za razmjenu najbolje prakse, kao i frekventniju komunikaciju i saradnju sa jednim od najrespektabilnijih regulatora tržišta osiguranja u Evropi, a za Crnu Goru je posebno važna činjenica da se radi o regulatoru iz Austrije, s obzirom na to da u ukupnom akcijskom kapitalu crnogorskih društava za osiguranje kapital iz Austrije učestvuje sa 52%, a da pet od devet crnogorskih osiguravača ima matično društvo sa sjedištem u Austriji. ", istakao je Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta ANO.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i direktor za nadzor osiguranja i penzione fondove u Regulatornom tijelu za finansijska tržišta Austrije (FMA), dr Piter Braumiler, razmijenili su u Dubrovniku potpisan Memorandum o saradnji između crnogorske Agencije za nadzor osiguranja i austrijskog Saveznog ministarstva finansija i Regulatornog tijela za finansijska tržišta Austrije. Memorandumom je bliže definisana saradnja na osnovama zajedničkog povjerenja i razumijevanja u oblasti nadzora osiguravajućih društava na principima i procedurama najbolje evropske i međunarodne prakse. Između ostalog, Memorandumom je definisano vršenje zajedničkog posrednog i neposrednog nadzora nad osiguravajućim društvima u Crnoj Gori i Austriji, razmjena prakse vezane za nadzor i upravljanje proizvodima osiguranja, tehnička saradnja, posebno u nadzoru IT sistema i istraživanju i analizi podataka o tržištu osiguranja, kao i saradnja u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ograničena na opseg nadležnosti i odgovornosti dva regulatora. Takođe, ANO i FMA će, u skladu sa raspoloživosti kadra i resursa, organizovati programe stažiranja, studijske posjete, obuke i tehničku pomoć potrebnu kako bi se pospješio razvoj nadzorne prakse u osiguranju i regulatorni okvir tržišta osiguranja, kako u Crnoj Gori, tako i u Austriji.

Razmjena potpisanih memoranduma organizovana je u okviru Globalnog seminara Međunarodne asocijacije supervizora osiguranja (IAIS) koji se održava u Dubrovniku.

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovana odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita.

Informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za dva slobodna radna mjesta

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za radna mjesta GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju i VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja.

Tekstove oglasa možete pogledati ovdje:

GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202235/

VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202237/

Obavještenje o javnoj raspravi povodom donošenja Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja.

Nacrt pravilnika i prateći prilozi mogu se preuzeti OVDJE, a komentari i sugestije se mogu dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 17. maja 2022.godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map