ANO vijesti

Agencija za nadzor osiguranja i Ekonomski fakultet potpisali memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović, potpisali su memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Memorandumom o saradnji predviđeno je da ANO i Fakultet, na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja sarađuju u organizaciji praktičnih predavanja na Fakultetu, praktične edukacije studenata u Agenciji, kao i u brojnim drugim projektima, posebno imajući u vidu zajedničke interese u oblasti razvoja i unapređenja kadrova u oblasti ekonomije, naročito osiguranja.

Prva konkretna aktivnost na implementaciji Memoranduma biće zajednička organizacija Dana osiguranja na Ekonomskom fakultetu, koji će se održati 25. novembra. Događaj će okupiti najistaknutije predstavnike struke sa crnogorskog tržišta osiguranja, regulatora, strukovna udruženja kao i predstavnike akademske zajednice i studente, u cilju afirmacije djelatnosti osiguranja.

P O Z I V za prijavljivanje za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prijava za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara, na propisanom obrascu, podnosi se Agenciji za nadzor osiguranja, najkasnije do 18. novembra 2022. godine, i to neposrednim putem na pisarnici Agencije za nadzor osiguranja na adresi Moskovska 17A M/C1 Podgorica, ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu za obuku i polaganje stručnog ispita u cjelosti, ili djelimično (samo za pojedine predmete). Kandidati koji se prijave za obuku i polaganje dijela stručnog ispita istovremeno se prijavljuju i za priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara (‘’Službeni list Crne Gore’’, br. 115/22 od 14.10.2022. godine), u daljem tekstu: Pravilnik.

Kandidati moraju imati stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja najmanje sedmi nivo (VII1), u obimu od 240 kredita CSPK-a, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Dokumentacija iz člana 4 stav 7 Pravilnika ne dostavlja se uz prijavu, već naknadno, ako Agencija donese odluku o organizovanju obuke, ali je poželjno uz prijavu dostaviti i CV kandidata, iz koga se može utvrditi stepen obrazovanja, struka i radno iskustvo.

Ako se, po procjeni Agencije, za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi dovoljan broj kandidata, donijeće se odluka o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita, što podrazumijeva i priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika. O odluci o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita Agencija će pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila, uz informacije o iznosu, načinu i roku plaćanja naknade za priznavanje, obuku i polaganje stručnog ispita, kao i o spisku potrebne dokumentacije.

Ukoliko se po ovom pozivu ne prijavi dovoljan broj kandidata, obuka se neće organizovati, o čemu će Agencija pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila.

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara može se preuzeti ovdje, ili u prostorijama Agencije, na adresi Moskovska 17A M/C1, Podgorica.

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica o organizaciji stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica da će stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biti održan u decembru mjesecu 2022.godine, imajući u vidu da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 369. sjednici usvojio novi Pravilnik o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranja (Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu  Crne Gore”.

U skladu sa novim pravilnikom, ispit će se od ovog ispitnog roka polagati u elektronskoj formi, koja će ujedno omogućiti kandidatima brži uvid u sopstvene rezultate i informaciju da li je (i koliko) predmeta potrebno polagati u narednom ispitnom roku.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biće objavljeno na sajtu Agencije najkasnije 30 dana prije dana održavanja ispita, pa molimo sve zainteresovane da redovno prate obavještenja.“

Javna rasprava o Pravilniku o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o  Pravilniku o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 27. oktobra 2022. godine.

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja učestvovala na CESEE sastanku u Beču

ANO CESEEDelegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, predvođena predsjednikom Savjeta, Urošem Andrijaševićem, boravila je u Beču sa ciljem učešća na sastanku regulatora osiguranja CESEE regiona (Centralna, Istočna i Jugoistočna Evropa). Tokom sastanka diskutovano je o temama od zajedničkog značaja za sve regulatore, kao i o pojedinačnim pitanjima sa ciljem upoznavanja sa najboljom praksom supervizije osiguranja zemalja učesnica sastanka. Crnogorska delegacija je predstavila i moderirala temu “Rastući cyber i IT rizici na evropskom tržištu osiguranja”, u okviru koje su predstavljeni ključni izazovi u domenu supervizije, a koji prate rastuće rizike ubrzane digitalizacije i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u sektoru osiguranja, kao i budući pravci saradnje u pogledu razmjene znanja i iskustava i informacija o cyber incidentima između nadzornih tijela, sa osvrtom na novu evropsku regulativu koja je u pripremi u ovom domenu.

Crna Gora će biti domaćin narednog sastanka regulatora osiguranja CESEE regiona, na proljeće naredne godine.

Tokom boravka u Beču održan je i bilateralni sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora osiguranja, a poseban fokus sastanka bio je na poslovanju crnogorskih društava za osiguranje sa austrijskim kapitalom. Osim toga, crnogorska delegacija je sa kolegama iz Austrije razmijenila informacije po pitanju regulative i nadzorne prakse, što će u narednom periodu rezultirati sprovođenjem zajedničkih kontrola, na osnovu ranije potpisanog sporazuma o saradnji dva regulatora.

Agencija za nadzor osiguranja pokreće javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 21. oktobra 2022. godine.

Agencija za nadzor osiguranja pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o uslovima za polganje, načinu polaganja i programu stučnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o uslovima za polganje, načinu polaganja i programu stučnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara.

Nacrt pravilnika mogžete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 05.oktobra 2022.godine.

Saopštenje: Usvojeni su Program rada i Finansijski plan ANO za 2023. godinu

366. sjednica SavjetaSavjet Agencije za nadzor osiguranja je, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, donio Program rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu.

Program rada Agencije za 2023. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će biti usmjerene naročito na veću informisanost osiguranika i drugih korisnika osiguranja u cilju zaštite njihovih interesa, unapređenje organizacije, procesa rada i metodoloških postupaka koji se primjenjuju u nadzoru sa ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti nadzora, dalje usklađivanje nacionalne regulative osiguranja sa EU regulativom u ovoj oblasti, najboljom praksom i standardima u nadzoru djelatnosti osiguranja i potrebama crnogorskog tržišta osiguranja, a u skladu sa definisanim strateškim prioritetima, kako bi i tržište osiguranja i Agencija spremno dočekali punu primjenu nove regulative danom ulaska Crne Gore u EU, završetak druge studije uticaja kvantitativnih zahtjeva Direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje (QIS 2) i pripreme za sprovođenje drugog stres testa crnogorskog sektora osiguranja.

Finansijski plan se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje Agencije koji omogućavaju efikasno izvršavanje nadležnosti, ciljeva i zadataka predviđenih Zakonom i utvrđenim Programom rada Agencije za 2023. godinu. Kao polazna osnova za pojedinačno utvrđene pozicije u Finansijskom planu korišćene su projekcije prihoda za 2023. godinu, kao i nadležnosti, obaveze i prioriteti koji su utvrđeni Programom rada Agencije za 2023. godinu. Planiranje je izvršeno na osnovu pretpostavki efikasnog i efektivnog izvršavanja svih zahtjeva, zadataka i funkcija Agencije, te nastavka razvojnih aktivnosti, kao i planiranih aktivnosti u domenu bilateralne i multilateralne saradnje i u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Saopštenje: Intenzivnijom saradnjom i komunikacijom jednostavnije do novog regulatornog režima

ANO CG ANO BiH‘’Kroz intenziviranje saradnje i komunikacije, koja će dodatno biti formalizovana potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dva tržišta, jednostavnije i efikasnije će se pripremiti za sve izazove koje sobom nosi novi regultorni režim Solventnost 2, koji je na snazi u Evropskoj uniji i koji sve članice EU moraju da primjenjuju u sistemu regulacije. S obzirom na to da se radi o sličnim tržištima, i gotovo istovjetnoj aktuelnoj regulativi, pred nama su zajednički izazovi koje uz dobru komunikaciju i saradnju lakše možemo prevazići’’, istakao je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Uroš Andrijašević.


Rukovodstva regulatora crnogorskog i bosansko-hercegovačkog tržišta osiguranja, predvođena predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Urošem Andrijaševićem i direktorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Ivanom Luburićem, sastala su se u Podgorici sa ciljem razmjene informacija i definisanja buduće saradnje.


Tokom susreta predstavljene su specifičnosti dva tržišta osiguranja, razmijenjena najbolja regulatorna i nadzorna praksa, a sastanak je bio prilika da se inicira potpisivanje memoranduma o razumijevanju između dva regulatora, sa ciljem formalizacije saradnje i efikasnije i frekventnije razmjene informacija, usmjerene ka dostizanju ciljeva i standarda novog regulatornog režima koji će sve nove članice EU biti u obavezi da primjenjuju.


Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore posebno su predstavili projektnu saradnju koju je Agencija imala u prethodnom periodu, a koja je rezultirala ekspertskom podrškom pri izradi novog Zakona o osiguranju, potpuno zasnovanog na direktivi Solventnost 2, kao i izradom novog softverskog rješenja kojim je uvedena puna digitalizacija u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map