ANO vijesti

Saopštenje: Bruto fakturisana premija za 2019. godinu na rekordnom nivou – 94,8 miliona eura

Uros Andrijasevic predsjednik Savjeta ANO

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom 2019. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 94,8 miliona eura, što predstavlja rast od 9,1% (za 7,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 8,4% (za 6 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 12,5% (za 1,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 40,1% u ukupnoj bruto premiji (38 miliona eura). Najviši nominalni rast na godišnjem nivou ostvaren je u vrsti ‘’Osiguranje života’’ i to za 1,7 miliona eura (12,9%), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 1,3 miliona eura (3,5%), i u vrsti ‘’Ostala osiguranja imovine’’ za 1,2 miliona eura (17,4%) više u odnosu na 2018. godinu. Sva društva za osiguranje su tokom 2019. godine ostvarila rast premije u odnosu na 2018. godinu.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Lovćen osiguranje AD 42,7%

2. Sava osiguranje AD 17,7%

3. Uniqa neživotno osiguranje AD 15,9%

4. Generali osiguranje Montenegro AD 15,2%

5. Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Grawe osiguranje AD 41,3%

2. Wiener Städtische životno osiguranje AD 27%

3. Lovćen životna osiguranja AD 20,5%

4. Uniqa životno osiguranje AD 11,2%

“Kao što smo više puta tokom prethodne godine najavljivali na osnovu projekcija, prognoza i aktivnosti Agencije i tržišta, tokom 2019. godine ostvarena je rekordna bruto fakturisana premija osiguranja, u iznosu od gotovo 95 miliona eura. Siguran sam da građani i privreda sve bolje razumiju osiguranje, prednosti i pogodnosti koje ono nudi. Bez obzira na ostvareni rast, koji je značajno iznad prognoziranog, još snažnije i aktivnije nastavljamo sa nadzornim i drugim aktivnostima u ovoj godini, sve u cilju zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja i daljeg razvoja tržišta.

Takođe, aktivnostima koje smo pokrenuli na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem osiguravača i tržištem, doprinijećemo dodatnom snaženju svijesti sveukupne javnosti o osiguranju.

Naročito smo zadovoljni rastom premije i učešća životnog osiguranja u ukupnoj premiji, a po prvi put otkako Agencija za nadzor osiguranja postoji, vrsta Osiguranje života na godišnjem nivou zabilježila je najveći nominalni rast, kad su sve vrste osiguranja u pitanju”, istakao je Uroš Andrijašević, Predsjednik Savjeta.

Saopštenje: Agencija za nadzor osiguranja izabrala je najboljeg zaposlenog za 2019. godinu

Natasa BB

Nataša Backović Blečić najbolja zaposlena u ANO za 2019. godinu

Nataša Backović Blečić, glavna kontrolorka u Sektoru za regulativu, licenciranje i opšte poslove, proglašena je za najbolju zaposlenu u Agenciji za nadzor osiguranja za 2019. godinu, po izboru zaposlenih i članova menadžmenta u ANO.

Nakon dva sprovedena kruga izbora, gdje su ocjenjivane kategorije stručnost, pouzdanost i odgovornost, komunikacija i odnos sa kolegama na poslu, te radna etika, Nataša Backović Blečić je imala najveći zbir ocjena od strane zaposlenih i članova menadžmenta ANO.

Priznanje za najboljeg zaposlenog uručio je predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

SAOPŠTENjE sa 289. sjednice Savjeta ANO

REKORDNA GODINA ZA SEKTOR OSIGURANJA

Za 11 mjeseci 2019. godine bruto fakturisana premija veća od premije za čitavu 2018. godinu

 

289 sjednica Saveta dec19Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 289. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

- 4,06% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

- 0,406% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 mjeseci tekuće godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 mjeseci tekuće godine, ostvarena veća premija od cjelokupne premije za 2018. godinu.

Najviši nominalni rast je, po prvi put, ostvarila vrsta Osiguranje života, i to za 1,6 miliona eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Lovćen osiguranje AD 42,7%Sava osiguranje AD 17,7%Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Grawe osiguranje AD 40%Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%Lovćen životna osiguranja AD 21,6%Uniqa životno osiguranje AD 11,4%

Napomena:
Kompletan preliminarni izvještaj o premiji osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine dostupan je na veb sajtu Agencije za nadzor osiguranja (Izvještaji).

Obavještenje: Uskoro crnogorska verzija popularne društvene igre "Manje rizika, više zabave"

vvo 1Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) i Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBO) koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, boravila je u Beču u posjeti Austrijskom udruženju osiguravača (VVO).
U delegaciji su takođe bili i Biljana Pantović, direktorica ANO, Nataša Backović Blečić, glavna kontrolorka u ANO, Nela Belević, predsjednica Skupštine NBO, i Boris Šaban, izvršni direktor NBO.

Tokom prvog dijela posjete održan je sastanak sa rukovodstvom Austrijskog udruženja osiguravača, na kome su prezentovani austrijski model osiguranja motornih vozila, koji je jedan od najnaprednijih u Evropi, sa svega 0,01% neosiguranih vozila u toj zemlji, kao i aktivnosti austrijskog udruženja na finansijskom opismenjavanju stanovništva, prije svega kad je osiguranje u pitanju. S tim u vezi, na zahtjev crnogorske delegacije dobijena je licenca za izradu crnogorske verzije društvene igre "Manje rizika, više zabave", koja je postigla veliki uspjeh u Austriji, imajući u vidu rezultate testova o poznavanju osnova finansija koji su rađeni prije i nakon osmišljavanja društvene igre. Izrada crnogorske verzije ove igre biće jedna od početnih aktivnosti u implementaciji Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori.

U drugom dijelu posjete, održan je okrugli sto sa predstavnicima uprava austrijskih drušava za osiguranje čije ćerke kompanije posluju na crnogorskom tržištu osiguranja (Grawe, Wiener städtische i Uniqa).
Na sastanku je razgovarano o strategijama ovih kompanija za dalje poslovanje na crnogorskom tržištu, kao i aktivnostima na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2 na koji će Crna Gora preći nakon ulaska u Evropsku uniju.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

*******

Društvena igra "Manje rizika, više zabave"vvo 2

U cilju finansijske edukacije mladih, prije svega djece, od strane Austrijskog udruženja osiguravača osmišljena je društvena igra "Manje rizika, više zabave" ("Less Risk, More Fun"), koja je dodijeljena osnovnim i srednjim školama u Austriji. Namijenjena je djeci od 12 na više godina. Kroz igru, na lak i zabavan način djeca se uče procjeni rizičnih situacija i finansijskoj pismenosti. Primjerima iz svakodnevnog života nastoji se probuditi svijest o zaštiti zdravlja i imovine.

Osim toga, kroz ovu igru djeca i mladi stiču znanje o važnosti smanjenja i prenošenja rizika, u procesu planiranja sigurne budućnosti.

Obavještenje: sastanak crnogorskog i hrvatskog regulatora tržišta osiguranja

ANO HANFAPredsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se u Zagrebu sa dr Ante Žigmanom, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga( HANFA ).

Razmijenjene su informacije o stanju na tržištu osiguranja Crne Gore i Hrvatske, kao i aktivnosti na polju normativnih procesa u oblasti regulacije osiguranja. S tim u vezi, Uroš Andrijašević je posebno apostrofirao i zahvalio na pomoći i podršci koju je Agencija za nadzor osiguranja imala od Hanfe u postupku izrade radne verzije Zakona o osiguranju, kojim će se domaći regulatorni okvir uskladiti sa EU normativom u ovoj oblasti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o ulozi regulatora u postupku jačanja finansijske pismenosti stanovništva, gdje su sa crnogorske strane prezentovane aktivnosti na izradi Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, a sa hrvatske strane već implementirani projekti koji mogu koristiti i Crnoj Gori.

Osim toga, predmet razgovora bili su i propisi kojim se bliže definiše uloga regulatora u postupku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razmjena informacija na polju normativnog uređenja ulaganja i deponovanja sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje.

Obavještenje: Usvojene nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Obavještavaju se društva za osiguranje, kao i društva za zastupanje, odnosno posredovanje u osiguranju, koja se bave poslovima životnog osiguranja, a koja su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na 287. sjednici od 22. 11. 2019. godine, donio nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju.

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaju da važe Smjernice o analizi rizika pranja novca i i finansiranja terorizma u društvima za osiguranje, od 28. 05. 2015. godine.

Nove smjernice možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Sandi Senić na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju, u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore" br. 44/​18 od 06. 07. 2018. godine), koji možete preuzeti OVDJE.

Eventualne komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostaviti najkasnije do 7. novembra 2019. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Održana 281. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

281. sjednica Savjeta ANO

    Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, utvrdio Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2020. godinu.

     Plan rada Agencije za 2020. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će prvenstveno biti usmjerene na nastavak započetih aktivnosti unaprjeđenja regulative za oblast osiguranja koje će se realizovati daljim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati kontinuiranim nadzorom i kontrolom poslovanja subjekata nadzora putem posrednih i neposrednih kontrola, uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije nadzora. Glavni normativni zadaci Agencije u 2020. godini su aktivnosti u vezi sa implementacijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i učešćem u radu na novom Zakonu o osiguranju kojim će se definisati uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2. 

      Ono što je novina u radu Agencije, tiče se rada na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje će u tom cilju prepoznati Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, čiju izradu je Agencija inicirala, i koja se sprovodi uz partnerstvo sa društvima za osiguranje i Udruženjem Nacionalni biro osiguravača.

     Finansijski plan Agencije se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje u narednoj godini, koji omogućavaju efikasno izvršavanje zadataka, nadležnosti i poslova predviđenih Planom rada. Uticaj na Finansijski plan ima i rastući obim aktivnosti i povećani angažman u domenu evropske integracije i primjene složene legislative Evropske unije koja se u kontinuitetu mijenja, što rezultira promjenama u okruženju i novim izazovima  za cjelokupno tržište osiguranja. Planiranje rashoda Agencije je izvršeno uz dosljedno poštovanje principa efikasnog i efektivnog korišćenja svih resursa Agencije.

    U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Plan rada i Finansijski plan će, shodno zakonskoj obavezi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje. 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map